Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego – w Jastrzębiu – Zdroju (ckpjastrzebie.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Radajewski
 • E-mail: dariusz.radajewski@ckzjz.onmicrosoft.pl
 • Telefon: 32/ 474-02-79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Adres: ul. Harcerska 12, 44- 335 Jastrzębie- Zdrój
 • E-mail: sekretariat@ckz.jastrzebie.pl
 • Telefon: 32 474-02-79

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju  posiada dwa budynki. Jeden jest usytuowany przy ul. Harcerskiej 12, drugi znajduje się przy ul. Staszica 10. Oby dwa budynki są parterowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju  ul. Harcerska 12.

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ulicy Harcerskiej, wymaga pokonania 3 stopni. Po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd do wózków inwalidzkich.

Istnieje drugie wejście do budynku przez warsztat mechaniczny. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu umożliwiając swobodny przejazd wózków.

Sekretariat znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie.

Toalety w budynku są niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju  ul. Staszica 10.

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne, znajduje się na poziomie gruntu umożliwiający swobodny przejazd wózków inwalidzkich.

Po lewej  na końcu korytarza znajduje się pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora.

Toalety w budynku są niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.