Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
w

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Harcerska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój
1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie (nazwa jednostki)
Jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu.
3. Administratorem danych osobowych jest

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Harcerska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój

Sekretariat

tel. (32)-4740279,    (32)-4740278

mail:  sekretariat@ckp.jastrzebie.pl

4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres (nazwa oraz adres jednostki) lub elektronicznie na adres email: iodpusz@wp.pl
5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia:
wejście do CKP
korytarz
6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.
7. Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres 30 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.
12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
14. Osoba , której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Osoba , której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez gody tych osób.
16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Zatwierdził:

Dyrektor mgr inż. Dariusz Przygodzki